• banner1.png
   

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมการฝึกยิงปืนของศูนย์ฝึก ADSEC

1.หลักสูตรยิงปืนระบบป้องกันตัว

2.หลักสูตรยิงปืนระบบปป้องกันตัวขั้นสูง

3.หลักสูตรการยิงปืนระบบอารักขาบุคคลสำคัญ

4.หลักสูตรกายิงปืนระบบอารักขาบุคคลสำคัญ ขั้นสูง

5.หลักสูตรการยิงปืนลูกซอง

6.หลักสูตรการยิงปืนระบบต่อสู้ระยะประชิด

7.หลักสูตรการยิงปืนระบบต่อสู้ระยะประชิดชั้นสูง

8.หลักสูตรการยิงปืนเวลากลางคืน

หลักสูตรยิงปืนระบบป้องกันตัว  
หลักสูตรยิงปืนระบบป้องกันตัว (ขั้นสูง)  
หลักสูตรยิงปืนระบบอารักขาบุคคลสำคัญ  
หลักสูตรยิงปืนระบบอารักขาบุคคลสำคัญ (ขั้นสูง)  
หลักสูตรยิงปืนลูกซอง  

 
                

สมาคมกีฬายิงปืนคลองระพีพัฒน์
Tel : 02-1597001  Fax : 02-1597002

Copyrights 2017 @ www.adsecshooting.com All rights reserved | Design by www.art-in-house.com